Select Page

Psicomotricitat

La Psicomotricitat és una disciplina preventiva i terapèutica que actua en la globalitat de l’infant a través de sensacions, moviments, jocs i la seva posterior representació. La finalitat és que l’infant estableixi una relació positiva amb ell mateix, amb els objectes, amb l’espai, amb el temps i amb els altres.

Des d’aquesta mirada integradora es treballa la totalitat de l’infant en totes les seves dimensions: motriu, cognitiva, emocional, relacional i social.

A qui pot ajudar la Psicomotricitat?

Ajuda als nens, nenes i adolescents en el seu procés maduratiu a desenvolupar la seva capacitat de comunicació, les seves competències motrius, cognitives i socioafectives, en definitiva a la maduresa global.

Quin tipus de problemàtiques tractem a CREIX Barcelona?

  • Angoixa relacionada amb el procés de separació i individualització
  • Baixa tolerància a la frustració
  • Infants amb un món imaginari molt invasor
  • Dificultats per accedir al simbolisme i a la paraula
  • Dificultats emocionals, relacionals i/o d comunicació
  • Alteracions motrius que dificulten el desenvolupament global de l’infant amb retard en el desenvolupament global
  • Dificultats per integrar, comprendre i/o acceptar la norma.

Com treballem la psicomotricitat a CREIX?

A partir d’una primera entrevista amb la família la psicomotricitat planteja el treball individual o bé en grup, sempre tenint en compte cada situació.

Les sessions educatives o terapèutiques es realitzen sempre partint de la motivació interna de l’infant, a partir de la qual la terapeuta guia el joc i les activitats per a millorar les àrees on hi ha dificultats o bé on cal prevenir i educar. Cal destacar que la principal estratègia és el joc, que és la principal ocupació de l’infant, pot exterioritzar el seu món exterior.

A partir d’aquest desenvolupament treballem amb els següents grups:

Grups de psicomotricitat educativa i preventiva

Nens i nenes d’1 a 8 anys. Les sessions són en grups de 6 a 8 nens i dividits per edats d’1 a 3 anys, 3 a 5 anys i de 6 a 8 anys.

Grups de psicomotricitat en família

Infants de 0 a 3 anys i la persona que està amb ells. L’objectiu principal és que l’infant i l’acompanyant puguin gaudir d’un temps pensat i creat per a compartir el joc. Una part dedicada a l’espai psicomotriu i una altra estona per poder compartir dubtes i/o inquietuds referents a la criança.

Psicomotricitat d’ajuda terapèutica

La finalitat principal de la intervenció psicomotriu d’ajuda terapèutica és acompanyar l maduració psicològica de l’infant o adolescent i possibilitar l’accés a la capacitat simbòlica quan apareixen fixacions i/o bloquejos en la realitat psíquica de l’infant. L’estratègia fonamental de la psicomotricitat està basada en el cos, el joc i la relació. Les sessions són individuals o en petit grups (de 3 persones).

Els terapeutes ocupacionals i psicomotricistes de CREIX Barcelona formen part de la Unitat de Dificultats d’Aprenentatges i de la Unitat d’Atenció Precoç (UAP).

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.