Select Page

Atenció primerenca

 

Atenció primerenca en problemes de desenvolupament

L’atenció Primerenca (AP) és el conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil de 0-6 anys, a la família i al seu entorn, que té per objectiu donar resposta al més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens amb trastorns en el desenvolupament o que tenen risc de patir-lo.

Va dirigida a tots els nens que presentin qualsevol trastorn en el seu desenvolupament, de tipus físic, psíquic o sensorial, o amb risc de patir-lo. Totes les accions i intervencions que es duguin a terme a la AP han de considerar, no només el nen, sinó també a la família, a l’escola i el medi en què viu.

La intervenció es desenvolupa a través de programes individualitzats en que els pares i professionals estableixen els objectius a aconseguir i les estratègies per obtenir-los. L’equip està format per especialistes en AP procedents de l’àmbit sanitari, social i educatiu (metges, psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes, logopedes, etc.) Garantint entre ells la coordinació necessària.

 

Servei de psicologia i atenció primerenca en llars d’infants i centres d’educació infantil

CREIX ofereix a les llars d’infantsicentres d’educació infantil un servei de psicologia infantil per cobrir les necessitats en el context educatiu i garantir el correcte desenvolupament dels infants.

Les funcions del psicòleg dintre del centre d´educació infantil son les següents:

  • Detecció i prevenció: el psicòleg participa en l´ atenció educativa al desenvolupament per detectar i prevenir a efectes sòcio-educatius possibles discapacitats i inadaptacions funcionals, psicològiques i socials.
  • Assessorament familiar: el psicòleg actua promovent i organitzant l´ informació i formació als pares que ho sol·licitin.
  • Suport i assessorament tècnic als educadors: es dona suport i assessorament tècnic als educadors tant en la seva activitat general com en la seva intervenció amb infants amb necessitats educatives i/o situacions educatives especials.

CREIX posa a disposició de les llars d’infantsi centres d’educació infantil, la seva unitat d’atenció primerencaper tal de poder fer un assessorament i seguiment integral dels nens i de les famílies.  Així doncs ofereix els professionals del centre, logopedes, psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes i psiquiatre, per fer seguiments dels nens i treballar conjuntament amb els educadors del centre. També posa a disposició els professionals de CREIX per oferir xerrades als docents i a les famílies de les escoles en temes relacionats amb l’atenció i el desenvolupament primerenc.

 

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.