Select Page

Teràpies i serveis per adults

Teràpia individual d’adults

La teràpia individual d’adults està dirigida a aquelles persones que volen una ajuda externa per a sortir d’una dificultato un problema que els incomoda, o que no els hi permet fer un funcionament normal en la seva vida diària.

Els motius que poden portar a una persona a buscar ajuda psicològica són molts.

La teràpia estratègica breu, és una bona eina per treballar de manera individual amb els adults. És una teràpia que ens ajuda a canviar la visió dels problemesi a trobar un altre significata aquestes situacions, creant nous camins per abordar els conflictes. Aquesta teràpia és breuperquè es centralitza en el problemaque té la persona i no tant en el perquè o com es va crear. Durant el procés terapèutic es treballen estratègies per afrontar millor aquestes situacions, treballant l’autoestima, l’autocontrol, l’assertivitat, les cognicions, la gestió emociona i de les porsentre d’altres aspectes en funció de les necessitats de cada persona i problema. Amb tot, l’objectiu és aconseguir un creixement personal, obtenir recursos i consolidar-los, i en definitiva viure en harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres.

Principals motius de consulta:

 • Processos d’adaptació: separacions, dol, pèrdua, canvis de feina o de residencia, emancipació, jubilació, etc.
 • Alteracions de l’estat d’ànim: depressió, distímia, apatia, etc.
 • Trastorns per ansietat: pors, obsessions, estrès, atacs de pànic, fòbies
 • Dificultats de relació amb els altres: poques habilitats socials i falta d’assertivitat
 • Trastorns alimentaris: bulímia, anorèxia, etc
 • Trastorns sexuals
 • Assetjaments laborals: Bullying i Mobing
 • Acompanyament en malalties cròniques i agudes
 • Trastorn obsessiu compulsiu
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorn bipolar
 • Addiccions
 • Processos de separació o divorci
 • Altres problemes que poden ser d’atenció psicològica

Teràpia de parella

La teràpia de parella consisteix en l’ajuda, per part de lapsicòloga o el psicòleg, a una parella que té un moment de crisis, dificultats en la seva relació. El treball terapèutic és centra en l’anàlisi de cada situació, i en la utilització d’un conjunt de tècniques i estratègies psicoterapèutiquesque tenen com a finalitat ajudar a resoldre els diferents tipus de problemes que poden afectar a les parelles. El nostre enfocament de la teràpia no és individualista, perquè el psicòleg no és qui organitza, sinó que el treball es planifica de manera conjunta, ja que es tracta de veure a la parella com un tot, com un sistema i és busca potenciar els propis recursos per a millorar la seva relació.

Els conflictes que es produeixen en una parella no tenen una única causa, sinó que tenen a veure amb una gran varietat de causes.

Principals motius de consulta :

 •  Problemes de comunicació: entre ells i amb els fills
 • Conflictes amb les famílies extenses
 • Adaptació als diferents moments del cicle vital
 • Projectes de vida diferents
 • Distanciament afectiu i emocional
 • Problemes sexuals
 • Processos de separació i divorci
 • Malaltia crònica.
 • Problemes conjugals (gelosia, infidelitats, etc.)
 • Processos de migració i adaptació cultural
 • Mediacions
 • Situacions de violència domèstica
 • Situacions d’abús d’alcohol i/o altres substàncies

Teràpia familiar

La teràpia familiarajuda a les famíliesen les seves dificultats derivades de les diferències entre els seus membres. L’objectiu principal és enfortir i dotar d’eines i recursos als integrants de la famíliaperquè aprenguin a actuar de manera col·laborativaamb una comunicació correcta, i així poder, eliminar conflictesentre elsmembres o bé problemes individuals de cada individu.

A diferència de la teràpia individual, no es tracta de canvis de cadascun dels individus sinó de canvis en tota la família. També podem diferenciar la teràpia de parella, en la qual la clau són els dos membres de la parella i no tota la família.

Així doncs, la teràpia familiar es centra en problemes de mal funcionament i falta en les relacions emocionals que ocasionen un malestar general o desinterès per la convivència. Totes aquestes dificultats no necessàriament estan vinculades a cap patologia.

Una vegada finalitzada la teràpia, la família adquireixuna sèrie d’eines i estratègiesque els ajudarà en les seves relacions, tenint un altre estil de relació.

Principals motius de consulta :

 • Problemes en la comunicació familiar
 • Dificultats en el comportament dels nens:
 • Nens difícils de controlar i / o educar
 • Adolescents rebels amb problemes de conducta i gestió de les seves emocions.
 • Problemes familiars o conjugals que afecten la resta dels membres
 • Malalties d’algun dels membres
 • Separació i divorci
 • Dificultats relacionades amb les adopcions
 • Violència domèstica
 • Alteracions de conducta, consums, etc.
 • Dificultats relacionades amb l’envelliment: els fills marxen de casa
 • Situacions produïdes pel dol i pèrdua
 • Dificultat en presa de decisions importants

Coaching

El coaching és un procés d’acompanyament en el qual un coach ajuda a la personaperquè millorin les seves competències aconseguint el que vol assolir, tant en l’àmbit professional com personal.

El model del coaching estratègicpermet aconseguir l’èxit en qualsevol àrea de la vida i obtenir el canvi en poques sessions. En aquests sessions s’estableixen els objectius a aconseguir, la manera de portar endavant el programa, l’agenda de treball i l’avaluació dels resultats que la persona va aconseguint.

Els beneficis es fan visibles quan la persona aprofundeix en les seves situacionspersonals, millora les seves relacions, descobreix talents que tenia amagats, arrenca amb noves expectatives, i per tant millora en les seves vides personals i professionals.

El coaching estratègic està indicat per a persones que se senten poc felices o senten que no utilitzen tot el seu potencial.

Amb el coaching estratègic aconseguim:

 • Experimentar nous reptes.
 • Desenvolupar les teves fortaleses i minimitzar les teves febleses.
 • Canviar la manera de veure la teva vida.
 • Potenciar les teves capacitats com a habilitats personals i socials, lideratge, comunicació.
 • Aprendre a manejar els conflictes amb la família, companys i amics
 • Aconseguir els teus objectius en un moment difícil de la vida.

REHABILITACIÓ DE LA MEMÒRIA:

Tallers de memòria

Els tallers d’entrenament de la memòria van dirigits a totes aquelles persones que tenen dificultats de memòria i també per aquellespersones que sense presentar alteracions de la memòria, tinguin una inquietud per aprendre diferents tècniques que li permetin potenciar les seves capacitats cognitives i l’agilitat mental.

El programa dels tallers de memòria es desenvolupa amb psicòlegs, logopedes i terapeutes.

En els tallers es treballa: l’atenció, percepció i concentració, la memòria i orientació, el llenguatge, les habilitats numèriques,entre d’altres.

Els tallers de memòria es poden fer de manera individual o en grups reduïts.

Els beneficis que s’obtindran del taller són molts, perquè donarem eines i estratègies per ajudar a retardar la pèrdua de memòriai també potenciarem les seves capacitats i agilitats mentalsde cada persona per tal de poder fer millor les activitats de la vida diària.

Aquests tallers van dirigits a totes aquelles persones grans que vulguin treballar aspectes relacionats amb la memòria.

 

Aquests tallers van dirigits a totes aquelles persones grans que vulguin treballar aspectes relacionats amb la memòria.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.